Čo je ŠCI?

Obsah školenia

Termíny Prihláška Lektori Linky

Čo je ŠCI?

Spoločnosť mc.edu, s.r.o. v spolupráci s Asociáciou projektu Infovek začala s realizáciou vzdelávania slovenských učiteľov v rámci projektu školení „Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia informačno-komunikačných technológií v práci učiteľa - Projekt informatizácie regionálneho školstva. V rámci tohto projektu budú v priebehu rokov 2005 a 2006 organizované školenia na školiacich centrách Infoveku pod vedením vyškolených a akreditovaných lektorov.

Každý účastník školenia získa certifikované vzdelanie v oblasti základov práce s informačno-komunikačnými technológiami a ich využití v práci učiteľa na školách a školských zariadeniach registrovaných v Sieti škôl a školských zariadení MŠ SR zapojených do Projektu informatizácie regionálneho školstva.

Naša škola sa stala školiacim centrom Infoveku. V priebehu  rokov 2005 - 2006 budeme v našom školiacom centre realizovať viac ako 20 školení ročne pre učiteľov všetkých typov škôl z celého okresu, pre všetkých pracovníkov zo škôl, ktorých pracovnou náplňou je výučba detí, a ktorí majú pracovný vzťah s niektorou školou.

 

Skúsenosti našich troch akreditovaných lektorov, vhodné priestory, výpočtová technika sú zárukou kvalitného vzdelávania učiteľov v našom regióne.

POZOR - došlo k zmene cieľovej skupiny!

Na základe povolenia z MŠ SR zo dňa 21. decembra 2005 týmto rozširujeme cieľovú skupinu účastníkov školení v rámci projektu "Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia informačno-komunikačných technológií v práci učiteľa – Projekt informatizácie regionálneho školstva" takto:

Za účastníkov školení môžete okrem učiteľov (tak, ako doteraz) považovať aj:

 • majstrov odborného výcviku (platilo aj doteraz),

 • asistentov učiteľov,

 • konzultantov a vychovávateľov,

 • rómskych asistentov,

 • katechétov a farárov, ktorí pôsobia na školách,

 • učiacich dôchodcov,

 • vychovávateľky v družine,

 • učiteľky toho času na materskej dovolenke,

 • učiteľov na skrátený úväzok,

 • vychovávateľov s rôznou podobou úväzku,

 • učiteľov v 0. ročníku ZŠ,

 • učiteľov pôsobiacich v strediskách praktického vyučovania,

 • špeciálnych pedagógov.

Naďalej platí, že účastníci školení musia byť pracovníkmi niektorej základnej alebo strednej školy, zapojenej do Projektu Informatizácie regionálneho školstva - PIRŠ (teda do projektu Infovek), čo musí potvrdiť riaditeľ príslušnej školy v prihláške účastníka. Zoznam všetkých zariadení, zapojených do projektu Infovek nájdete na http://skoly.infovek.sk

 

Ako postupovať?

Stačí zaslať vyplnenú  prihlášku, potvrdenú riaditeľom / riaditeľkou vašej školy v tlačenej podobe najneskôr týždeň pred začiatkom školenia  na niektorý z ponúknutých voľných termínov nášho školiaceho centra a po potvrdení účasti absolvovať 36 hodinové školenie v našom školiacom centre.