Niekoľko grafických príkazov

Niektoré grafické procedúry
Nastavenie farby a štýlu pera
Nastavenie farby, veľkosti a typu písma
Ďalšie pomocné funkcie
Zmazanie plochy


Niektoré grafické procedúry      Nahor

g.MoveTo(x,y); - presun pera na súradnice [x y]
g.LineTo(x,y); - čiara z doterajších súradníc na súradnice [x y]
g.Rectangle(x1,y1,x2,y2); - pravouholník s ľavým horným a pravým dolným rohom
g.Ellipse(x1,y1,x2,y2); - elipsa, vpísaná do pravouhoníka s ľavým horným a pravým dolným rohom
g.Polyline(pole-bodov); - vykreslí mnohouholník
g.Polygon([Point(x,y),Point(x,y),Point(x,y),...]); - pospája body a vyplní útvar (mnohouholník) zadanou farbou.
      Použitie príkazu demonštruje nasledujúci príkaz:
	begin 
	  g.Brush.Color := clRed; 
	  g.Polygon([Point(50,50),Point(150,50),Point(100,150),Point(250,150)]); 
	end; 
g.FloodFill(x,y,g.Pixel[x,y],fsSurface); - vyplní oblasť výplňou "fsSurface"
g.FillRect(Rect(X1,Y1,X2,Y2)) - nakreslí vyplnený obdĺžnik nastavenou farbou výplne.

Nastavenie farby a štýlu pera      Nahor

g.Pen.Color:=farba; - nastavenie farby pera, namiesto slova farba doplňte jednu z konštánt (clBlack, clWhite, clRed, clBlue, clYellow... - ostatné nájdete v helpe)
g.Pen.Width:=hrúbka; - nastavenie hrúbky pera, namiesto slova hrúbaka použijeme ľubovonú celočíselnú konštantu
g.Pen.Style:=štýl; (psSolid, psDash, psDot, psDashDot, psDashDotDot, ...) - nastavenie štýlu pera, namiesto slova štýl doplňte jednu s konštánt
g.Brush.Color:=farba; - nastavenie farby výplne
g.Brush.Style:=štýl; (bsSolid, bsClear, bsHorizontal, bsVertical, ...) - nastavenie štýlu výplne (obdĺžnika, elipsy, polygonu)

RGB(červená,zelená,modrá) - funkcia na "namiešanie" farby z troch základných farieb. Každá zložka je z intervalu 0..255. Na vygenerovanie náhodnej farby môžeme využiť generátor náhodných čísel. (viď nižšie)

Nastavenie farby, veľkosti a typu písma      Nahor

g.TextOut(x,y,'nejaký-text'); - výpis textu na súradnice [x y]
g.Font.Color:=farba; - farba písma
g.Font.Height:=veľkosť; - výška písmen
g.Font.Name:=meno-fontu; - 'Arial','Times New Roman', ... - typ (font) písma
g.Font.Style:=štýl; - podmnožina [fsBold, fsItalic, fsUnderline, fsStrikeOut] - rez písma
g.Pixel[x,y] - vráti farbu ľubovoľnej bodky v ploche
g.Pixel[x,y]:=farba; - zafarbí ľubovoľnú bodku na ploche

Ďalšie pomocné funkcie      Nahor

Sin(x), Cos(x), ... - hodnota gon. funkcií
Round(x), Trunc(x), Abs(x),... - zaokrúhľovanie, odrezanie des. časti, absolútna hodnota čísla x
Random(n) - náhodné celé číslo od 0 do n=1
IntToStr(i) - vyrobí textový reťazec z celého čísla
Val (S, var V; var Code:integer); - prevedie reťazec s typu string na celé číslo. Ak hodnota premennej Code je 0, reťazec pozostával iba z číslic, v inom prípade nastala chyba.

Image1.Width - vráti šírku plochy
Image1.Height - vrátivýšku plochy
Image1.ClientRect - vráti veľkosť obdĺžnika popisujúci grafickú plochu

Zmazanie plochy      Nahor

PRÍKLAD: Použitie predchádzajúcich príkazov na zmazanie celej plochy:

g.Brush.Color:=farba;
g.Brush.Style:=bsSolid;
g.FillRect(Image1.ClientRect);
Prvý program Obsah Jednoduché úlohy I.