Jednoduché úlohy

Pozrite si ešte raz základné grafické príkazy .

1. Vypíše čísla 1..20 na uhlopriečku zadefinovanej grafickej plochy:

2. Vypíše čísla 1..100 do riadkov a stĺpcov dvoma spôsobmi (výpis čísel vo forme matice po riadkoch znázorňuje obrázok):

3. Na každé stlačenie tlačidla sa napíše na náhodnej pozícii modré slovo Pascal a červené Delphi. Náhodné číslo získate pomocou funkcie random(HornáHranica). Na začiatku programu, napr. pri vytváraní formulára, použite procedúru randomize, lebo inak sa program správa stále rovnako, t.j. slová sa vždy po spustení programu vypisujú na rovnakých pozíciách.

4. Na stlačenie tlačidla vypíše modré slová 'I love Delphi' so sivým tieňom. Vytvorte konštantu const veta = 'I love Delphi' (nezabudnite urobiť priesvitné pozadie písmen).

5. Na stlačenie tlačidla vytvorí štvorcovú sieť NxN štvorčekov s veľkosťou štvorčeka a. Obe tieto čísla vytvorte ako konštanty (obrázok vznikol pre deklaráciu const a = 20; N = 5). Obrázok vytvorte najprv pomocou príkazov MoveTo a LineTo, potom dvoma príkazmi Rectangle v cykle a nakoniec jedným príkazom v dvoch v sebe vnorených cykloch. (Pri poslednom spôsobe môžeme zároveň nastaviť farbu všetkých štvorčekov.) a) Upravte predchádzajúci príklad tak, že na sieti vytvoríte šachovnicový efekt.

6. Na stlačenie tlačidla nakreslí z trojuholníkov nasledujúcu pyramídu. Pyramída vznikla pre konštanty const a = 20; N = 4 resp. pyramída s vyplnenými trojuholníkmi pre const a = 20; N = 5.

7. Po stlačení tlačidla na náhodných pozíciách, ale v štvorcovej sieti určenej veľkosťou konštanty a – strany štvorca, trojuholníka a polomeru kružnice, vykresľujte červený štvorec, žltý trojuholník a modrú kružnicu.

8. Nakreslite sústredné kružnice. Uvedomte si, čo znamená, že kružnice sú vyplnené. Vymyslite taký spôsob kreslenia, aby to nevadilo a nakreslite ich tak, aby bola každá z nich rôznej (náhodnej) farby.

9. a} Nakresliete priebeh funkcie sin(x).
b) Vytvorte tlačidlá pre nakreslenie priebehov zvyšných goniometrických funkcií a tlačidlo pre zmazanie grafickej plochy podľa predlohy:

10. Nakreslite sin(x) aj pomocou modrých čiar k y-ovej súradnici:

11. Pomocou funkcií sin(x) a cos(x) najprv nakreslite kružnicu, potom využitím tých istých funkcií nakreslite nasledujúcich "ježkov"

12. Pomocou príkazu Polygon nakreslite obrázok:

13. Po stlačení tlačidla sa nakreslí na grafickú plochu špirála z n čiar:

14. Po stlačení tlačidla sa nakreslí na grafickú plochu špirála podľa obrázka:

15. Po stlačení tlačidla sa vykreslí na obrazovku 100 elíps náhodnej farby, náhodnej veľkosti:


Niektoré grafické príkazy Obsah Edit a label