Výučbové hypertexty
 
V rámci príprav na vyučovacie hodiny vytváram výučbové hypertexty, ktoré sa dajú veľmi rýchlo aktualizovať oproti tlačeným učebniciam. Témy edukačných hypertextov pokrývajú hlavne absentujúce tematické celky v učebniciach informatiky, sú metodicky spracované. Žiaci si vpisujú poznámky na hodine priamo do vytlačenej podoby učebných textov, nesústredia sa na písanie poznámok, ale pochopenie témy.

"Otvorená cesta do Európy s vodičákom ECDL na počítač", 2006 - 2008    European computer Driving Licence

Nové! Druhý projekt pre získanie "vodičáka na počítač" ako pokračovanie ukončeného projektu. Nájdete tu aj podmienky a termíny testovania, podmienky prípravných kurzov, cieľové skupinya ko aj ďalšie informácie - stránka www.gphmi.sk/ecdl.

Projekt e-learningového vzdelávania, 2006 - 2007    E-learning

Projekt e-learningového vzdelávania cudzích jazykov, informatiky a programovania, ECDL kurzov a chémie, podmienky zapojenia do projektu a prístup na vzdelávací server nájdete na stránke elearning.gphmi.sk.

Projekt zriadenia akreditačného centra ECDL, 2004 - 2005    European computer Driving Licence

Projekt pre získanie "vodičáka na počítač" ako aj podmienky a termíny testovania, prípravných kurzov. Projekt je už ukončený.

Nahrávame zvuk, 2004    Nahrávame zvuk

Pre triedy so zameraním na informatiku a pre maturantov z informatiky sú určené stránky o digitalizácii, editácii zvuku a o hudobnom softvéri, ale nie len pre nich, ale aj záujemcov, ktorí sa chcú oboznámiť so základmi práce so zvukom. Súčasťou edukačných stránok sú úlohy na riešenie.

 
Delphi pre začiatočníkov, 2004    Delphi pre začiatočníkov

V rámci výučby objektovo - orientovaného programovania v prostredí Delphi na predmete informatika poslúžia jednotlivé výučbové kapitoly, hlavne pre začiatočníkov.

 
Princípy počítačov, 2003    Výučba princíov počítačov

V rámci výučby témy Princípy počítačov voliteľného štvorhodinového predmetu informatika postupne vytváram jednotlivé výučbové kapitoly. Hypertext obsahuje množstvo schém, obrázkov a popisov logických obvodov, CPU, pamätí, vstupno-výstupné zariadenia až po operačné systémy. Súčasťou je množstvo odkazov na príbuzné témy.

 
Naučte sa MS Word! 2002    Výuka textového editora MS Word

Otvorte si výučbový hypertext na výučbu textového editora MS Word, ktorý už poznáte z pracovných listov. Hypertext obsahuje 14 lekcií, každá lekcia vysvetľije potrebnú teóriu pre riešenie úlohy na konci lekcie.

 
Dáte si šálku "Javy"? 1998
Spoluautorka: M. Spišáková      
Výuka JAVY, JavaScriptu a HTML

Pozrite si ukážky z multimediálneho CD na výučbu JAVY, JavaScriptu a HTML! CD je vhodné pre výučbu spomínaných jazykov na stredných školách. Obsahuje veľa riešených príkladov aj so zdrojovými kódmi, úlohy pre prácu s grafikou a zvukom, príklady skriptov a častí www stránok, ako aj test nadobudnutých vedomostí.

 
Edukačné WWW projekty    WWW projekty

Tvorba študentských WWW projektov - hypertextových dokumentov s edukačným či informačným obsahom sa už na našej škole stáva tradíciou. Mnohé z týchto prác zvíťazili v regionálnych, krajských či celoslovenských prehliadok SOČ. Sú využiteľné na hodinách matematiky, fyziky, informatiky, biológie... Študenti pracujú na projektoch od septembra do apríla, vytvárajú svoje práce na cvičenich z informatiky, krúžkoch, v škole aj doma pod vedením učiteľa. A výsledok stojí zato!


 
Učebné texty
Počítačové pamäte
(doc,37 kB)
  • rozdelenie pamätí podľa funkcie, prístupu, fyzikálneho princípu, parametre pamätí...
Grafické editory
(zip, 367 kB)
  • úprava a kreslenie obrázkov pomocou niektorých editorov, tvorba nadpisov, ikon, tlačidiel, možnosti a výhody jednotlivých editorov, prehľad, licencie, www adresy...
Úlohy z programovania I.
(doc, 37 kB)
  • vybrané úlohy z programovania riešené s využitím cyklov, vhodné ako úlohy na opakovanie.
Úlohy z programovania II.
(doc, 23 kB)
  • vybrané úlohy z programovania riešené s využitím jednorozmerných a dvojrozmerných polí, vhodné ako úlohy na opakovanie.
Úlohy z programovania III.
(doc, 24 kB)
  • vybrané úlohy z programovania riešené s využitím práce so súbormi, režazcami, záznamami, vhodné ako úlohy na opakovanie.
Počítačové siete
(zip, 86 kB)
  • základné pojmy počítačových sietí, prenosové kanály, referenčný model ISO - OSI, vrstvová štruktúra komunikácie v sieti, protokoly, TCP/IP protokol, vrstvy, router, gateway, switch, hub, ...
 
Ukážky testov
MATEMATIKA Rovnice a nerovnice (doc, 23 kB)
Geometrická postupnosť (doc, 31 kB)
Aritmetická postupnosť (doc, 23 kB)
Kvadratické útvary v rovine (doc, 26 kB)
Binomická veta (doc, 21 kB)
FYZIKA Mechanika kvapalín a plynov (doc, 23 kB)
Vlastnosti kvapalín (doc, 51 kB)
INFORMATIKA Grafika (zip, 23 kB)
MS Word (doc, 35 kB)
MS Excel (doc, 44 kB)
Programovanie v TP (doc, 35 kB)