Začíname s Delphi

Typy súborov
Vytváranie a ukladanie projektov
Programátorské zvyky
Dôležité klávesy
Prostredie Delphi
Nastavte si prostredie


Typy súborov v Delphi      Nahor

Delphi programy obsahujú 3 hlavné súbory s príponami .dpr .pas .dfm

 • Project1.dpr - delphi projekt (textový súbor = hlavný pascalovský progr.) - zatiaľ je pre nás nezaujímavý
 • Project1.res - obsahuje len ikonu výsledného projektu
 • Project1.dof; - nastavenia kompilátora (textový súbor = možno si ho pozrieť v nejakom editore)
 • Project1.dsk - rozloženie okien a súborov počas práce Delphi (textový súbor) - ak celý projekt niekam prenášate, tento súbor radšej zrušte
 • Project1.exe - spustiteľný program
 • Unit1.pas - programový popis formuláru, čo a ako má formulár robiť = podobá sa na klasický pascalovský program
 • Unit1.dfm - vnútorná definícia delphi formuláru = aké a kde sú komponenty vo formulári (napr. Image1 a Button1)
 • Unit1.dcu - preložený Unit1.pas (v starom pascale .tpu)

Poznámky
   - každý Form (.dfm) musí mať Unit (.pas)
   - môže byť Units bez Form (len kód)
   - súbor .dfm má špeciálny pseudokódovaný tvar. Ak ho chcete vidieť, použite skratku Alt F12
   - vo všeobecnosti platí: NEEDITUJTE súbor .dfm (ako text), iba vkladajte objekty do formuláru a Delphi vytvára súbor .dfm za Vás. Ak preedituejete súbor .dfm nesprávne, môžete si vytvoriť zbytočné problémy.

Vytváranie a ukladanie projektov      Nahor

Zapamätajte si: Premenujte všetko hneď na začiatku práce s novým projektom!

Použite samostatný adresár (Zložku) pre každý projekt!
Vždy keď začínate vyvíjať novú aplikáciu
  -- File --> New Application hneď si ju radšej zapíšte v okne do novovytvoreného adresára

Premenujte si všetky komponenty, keď ich prvýkrát použijete
napr.    Button1       StartBtn alebo BStart alebo jednoducho Tlacidlo1
            ListBox1     CustList alebo LBCust alebo jednoducho Zoznam1

Programátorské zvyky      Nahor
 1. Prvé písmená z mien premenných, procedúr a iných názvov píšte veľkými písmenami
            napr. PocetSlov : integer;
 2. Pri programovaní zarovnávajte begin a end, časť medzi týmito príkazmi odsadzujte o 2 medzery:
  for x:=1 to 22 do
   begin
    if y>32 then ....
   end;
  
   ----------------
  if ... then
   begin
     ...
   end
  else if ... then begin ... end;
  


  Dôležité klávesy      Nahor
  F1 - Help
  F12 - Toggle Form / Unit
  Alt F12 - Toggle Form/.dfm
  F9 - spustiť program
  Shift + F2 - reset (zastaviť) programu -- aj taký, ktorý sa nám zacyklil, neskončil...

  Debugovanie programu - trasovanie pri hľadaní chýb (ako v TP)
  F7  - jednoduché krokovanie (kroky aj do vnútra procedúr)
  F8  - krokovanie (kroky vynechaním tela procedúry)

  Prostredie Delphi      Nahor

  Delphi si pri štarte pamätá, čo sa robilo naposledy a preto, ak je pri štarte otvorený nejaký program, tak zvolíme v menu File --> New Application a otvoríme novú aplikáciu.

  Pozrime sa na jednotlivé časti prostredia a zapamätajme si ich názvy, ďalej ich budeme používať.

  Ak nevidíte "Objektový inšpektor" stlačte F11
  Dve okná: editovacie okno unitu a okno formuláru sa často prekrývajú (kláves F12 ich navzájom vymieňa)

  Delphi nám ponúka "novú aplikáciu", ale v skutočnosti je to už predpripravený program, ktorý môžeme spustiť. Ak ju spustite (napr. klávesom F9 alebo zeleným tlačidlom v ľavej časti hlavného okna), objaví sa len prázdne okno – tento program zatiaľ nič iné nevie – môžeme ho len zastaviť (napr. Alt-F4)

  Pred samotným spustením musíme program uložiť na disk, nalepšie z menu File --> Save Project As... Nezabudnite, že je dobre každý projekt uložiť na disk do nového podadresára (napr. D:\Projekty\Prog1\)  Nastavte si prostredie DELPHI      Nahor
  Správne nastavenie prostredia je nevyhnutné pre ďalšiu prácu, samotné Delphi poskytujú kontrolovanie správnosti nášho programu, takže to čo najviac využime.
  Tools -->
      Environment Options... -->
         Preferences
  Tools -->
      Editor Options... -->
         General
    
  Tools -->
      Editor Properties -->
         Key Mappings
  Project -->
      Options... -->
         Compiler

  Obsah Prvý program