Projekty študentov v Delphi

Stiahnite si projekty študentov, ktoré vznikli
na hodinách informatiky vo 4. ročníku
v školskom roku 2003-2004:
 
P. Gajarský: Hra 15

Zadanie: Vytvorte analógiu známej hry 15 - na poli 4x4 políčok po stlačení tlačidla sa náhodne rozmiestni 15 obrázkov (s číslicami od 1 do 15, resp. húsky obrázka jedného celku), jedno políčko ostáva voľné. Pomocou neho užívateľ posúva obrázky tak, aby ich usporiadal v správnom tvare.
 
T. Grešlík: Hodiny

Zadanie: Vytvorte projekt, ktorý vykreslí jednoduché hodiny spolu s hodinovou, minutovou a sekundovou ručičkou, ktoré ukazujú aktuálny čas. (Sekundová ručička sa posúva každú sekundu). Využite možnosti niektorých funkcií (pozri "help" Delphi) - Now, Date, DateTimeToStr, DateToStr, Time, TimeToStr, FormatDateTime, použite niektoré z nich v úlohe.
 
M. Rada: Hra LOGIK

Zadanie: Vytvorte obdobu známej hry LOGIK, ktorej cieľom je uhádnuť správne zoradenie 4 farieb zo 6. Program vygeneruje náhodnú štvoricu farieb (farby sa neopakujú) v istom poradí. Hráč háda farby a ich umiestnenie. Program vypíše počet uhádnutých farieb a počet správnych pozícií. Po uhádnutí program vyhodnotí počet pokusov. Počet hádaní môžete obmädziť, pričom pri neúspešných hrách vypíšete správne poradie farieb.
 
M. Šoltésová: Štatistika *.pas súborov

Zadanie: Vytvorte projekt, ktorý otvorí zdrojový kód programu v Pascale a vykoná štatistiku vybraných príkazov - kľúčových slov (begin, end, if, then, else, while, do, repeat, until). a otestujte jeho správne "ozátvorkovanie" t.j. - či počet ľavých zátvoriek je rovnaký ako počet pravých.
 
P. Juhász: Animácia chrobákov

Zadanie: Vytvorte projekt, ktorý bude zobrazovať na grafickej ploche pohyb guličky, ktorá sa bude vo vhodných časových intervaloch pohybovať po "sinusoide". Guličku nahraďte obrázkom chrobáka, prípadne dokreslite pozadie a načítajte bitmapový obrázok do grafickej plochy.
 
M. Koban: Prehliadač obrázkov

Zadanie: Vytvorte projekt FOTOALBUM, ktorý umožní "listovať" tam a späť albumom fotografií. Doplňte aj tlačidlo skokov na prvú a poslednú fotografiu.
 
M. Čižmár: Testovanie anglických slovíčok

Zadanie: Vytvorte projekt, ktorý bude náhodne vyberať slovenské slová v základnom tvare zo slovníka (textový súbor s aspoň 100 položkami) a vhodným spôsobom vyžiada jeho preklad do anglického jazyka. V projekte bude realizovaná kontrola správnosti slov akoa ak štatistické vyhodnotenie počtu správnych a nesprávnych odpovedí. Po ukončení vypíše percentuálnu úspešnosť užívateľa.
 
P. Danko: Štatistika údajov osôb

Zadanie: Vytvorte projekt, ktorý prostredníctvom editovacích okien umožní vkladať údaje o žiakoch (meno, priezvisko, vek, výšku), údaje zapíše do súboru (využite typ record). Potom nastaví čítaciu hlavu na začiatok súboru a zistí počet žiakov, priemerný vek a výšku žiakov, nájde meno žiaka s maximálnou a minimálnou výškou. Výsledky programu sa zapíšu do memo okna.
 
M. Bátorová: Šifrovanie textu

Zadanie: Vytvorte projekt, ktorý na základe šifry z textového súboru zašifruje vstupný text. Použite memo komponenty. (Šifra - tabuľka s jasným priradením znakov všetkým znakom ).
 
Š. Sabol: Hra "Chytaj"

Zadanie: Vytvorte projekt, ktorý bude zobrazovať na grafickej ploche pohyb guličky, ktorá sa bude vo vhodných časových intervaloch pohybovať po "sinusoide". (Guličku nahraďte obrázkom chrobáka, prípadne dokreslite pozadie a načítajte bitmapový obrázok do grafickej plochy.)
 
P. Hajduk: Efekty s obrázkami trochu inak

Zadanie: Vytvorte menu pre farebné efekty s načítanými obrázkami z odpovedajúcej lekcie, pričom do objektu Image sa otvorí ľubovoľný bitmapový obrázok, zmenený obrázok istým vybraným algoritmom z menu budeme môcť uložiť.
 
M. Duda: Výpočet určitého integrálu polyn. funkcie

Zadanie: Vytvorte projekt, ktorý vykreslí polynomickú funkciu 3. stupňa na základne vstupných koeficientov A0, A1, A2, A3 a pre vstupné celé hodnoty a,b vypočíta veľkosť plochy ohraničenej intervalom , grafom funkcie a x-ovou osou.
 
P. Štefanič: Grafický editor

Zadanie: Vytvorte jednoduchý textový editor, ktorý bude oproti vzorovému programu zo stránky obsahovať aj nástroj guma - bude možné meniť tvar gumy (kruh, štvorec) ako aj jej veľkosť.


Trieda, inštancia Obsah Odkazy na stránky o Delphi