Od rovníc k riadeniu


(Návšteva pána M.Drosca v Michalovciach)


  K nevšedným a veľmi vzácnym udalostiam v živote školy patria nepochybne návštevy jej významných absolventov. V školskom roku 2003/2004 sme mali príležitosť privítať na pôde nášho gymnázia jednu z najvýraznejších osobností v tomto smere - člena predstavenstva VUB a.s., vrchného riaditeľa úseku retailového bankovníctva, pána M.Drosca. Vzácny hosť, kedysi mimoriadne úspešný riešiteľ matematickej, fyzikálnej a chemickej olympiády, neskôr absolvent viacerých prestížnych vysokých škôl, vrátane zahraničných (Cambridge,U.K.), dnes profesionál s nadnárodnými skúsenosťami a popredný predstaviteľ bankovníctva na Slovensku, predznamenal návštevu svojej "alma mater" listom   z novembra r.2003.   Vyjadril v ňom vďaku   za podporu a energiu, ktorej sa mu dostalo v čase stredoškolských štúdií (v rokoch 1983-1987) zo strany pedagógov nášho gymnázia. Zvlášť ocenil prácu tých, ktorí sa podieľali na formovaní jeho talentu v rámci krúžkov predmetových olympiád, pričom túto činnosť charakterizoval ako nadštandardnú a vysoko prínosnú.
  Už v spomínanom liste pán Mário Drosc naznačil, že by rád podporil model vzdelávania, ktorý bol v jeho prípade taký úspešný. Zauvažoval o možnosti uskutočniť prednášku spojenú
s besedou pre študentov nášho gymnázia pod názvom "Od rovníc k riadeniu" (o tom, ako prírodné   vedy   pomáhajú   k rastu profesionálov   aj   mimo   vedných   disciplín - s poukazom na špeciálne postavenie matematiky v tomto smere), a okrem toho sa rozhodol aj pre finančnú podporu prírodovedných talentov na našom gymnáziu.
  Napriek veľkej časovej zaneprázdnenosti pána Drosca sa plánované akcie podarilo zavŕšiť ešte záverom bežného školského   roka.   Dňa   18.6.2004, po privítaní vzácneho hosťa vedením školy na pôde riaditeľne, sa uskutočnila plánovaná prednáška spojená s besedou. Zúčastnilo sa jej cca 60 študentov nášho gymnázia - predovšetkým olympionici v prírodovedných predmetoch a záujemcovia o ekonomické odbory ďalšieho štúdia. Pán Drosc mal pripravenú prezentáciu za použitia projektora, ale nakoniec uprednostnil živý styk so študentmi. V úvodnom 15-20 minútovom vstupe analyzoval prínos štúdia prírodovedných,predovšetkým matematických štruktúr, na konto kvalitatívneho   posunu   v myslení,   špeciálne v rozhodovacích procesoch.
  Následnú besedu moderovala pani profesorka M.Dományová, ktorá sa   svojho času   spolupodieľala s pánom prof.A.Hnáthom na vedení M.Drosca v rámci krúžkov matematickej olympiády. Prítomní boli aj pán prof. Smrek (vedenie krúžkov fyzikálnej olympiády), pani prof.Pirkovská (vyučujúca matematiky), ako aj niekoľko ďalších členiek predmetovej komisie matematiky.
  Otázky, ktoré kládli študenti pánovi Droscovi, boli veľmi rozmanité. Týkali sa predovšetkým štúdia a profesionálnej dráhy pána Drosca, jeho názorov na súčasné možnosti vysokoškolského vzdelávania u nás a v zahraničí, "receptov" na úspech, ale aj súkromného zázemia profesionálne vysoko vyťaženého managera. Kultivované otázky, no predovšetkým múdre, rozhľadené odpovede vzácneho hosťa spôsobili, že plánovaný čas besedy ubehol veľmi rýchlo. Študenti, obohatení o nové pohľady na svet, život, štúdium i profesiu, odmenili pána Drosca v závere besedy spontánnym potleskom.
  Úspešnú návštevu významného absolventa nášho gymnázia u nás ukončilo neformálne stretnutie pána Drosca s jeho bývalými profesorkami a profesormi na pôde riaditeľne školy.

-md-