Názov vzdelávacej aktivity:

príprava  žiakov ZŠ do triedy KMK

s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka  I. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný

Cieľ vzdelávacej aktivity:

-          doplniť a prehĺbiť si vedomosti získané na ZŠ

-          zopakovať si, precvičiť a upevniť gramatické učivo

-          viac precvičiť náročnejšie gramatické javy /konjunktívy, vzťažné vety,

trpný rod, slovesné väzby/

-          naučiť sa pracovať s rôznymi typmi úloh: počúvanie s porozumením,

čítanie s porozumením, práca s lexikou, gramatické testy

-          zvládnuť formy písomného prejavu /úvaha, esej, opis, žiadosť, a pod./

-          zopakovať a rozšíriť slovnú zásobu k jednotlivým konverzačným témam

-          dokázať opísať svoje pocity, túžby, zážitky a udalosti všedného dňa

-          rozšíriť a upevniť vedomosti z reálií nemecky hovoriacich krajín

-          vedieť zostaviť jasný, podrobný text na široký okruh tém, uviesť výhody a nevýhody rôznych možností

-          výberom pestrých metód a foriem vyučovania motivovať žiakov ZŠ pre štúdium nemeckého jazyka a získanie certifikátu KMK

Cieľová skupina:

žiaci 9. ročníka ZŠ so záujmom o štúdium v triede KMK na Gymnáziu,

žiaci ZŠ so záujmom o upevnenie a rozšírenie si svojich vedomostí z nemeckého jazyka

Požadované vstupné vzdelanie:

vedomosti z nemeckého jazyka na úrovni základnej školy

Profil absolventa:

absolvent kurzu si upevní gramatické javy, rozšíri si slovnú zásobu k  témam, zdokonalí si zručnosti,

rozšíri si svoje vedomosti o reálie Slovenska a nemecky hovoriacich krajín, dokáže vytvoriť texty k daným témam, naučí sa pracovať s rôznymi typmi úloh

Metódy výučby:

-výučba v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca, ...)

- kurzy budú vedené ako dvojhodinové stretnutia dvakrát v týždni

Forma záverečnej skúšky:

- skúška pozostáva z písomnej časti - test

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

54 vyučovacích hodín

Učebný plán:

 

Lekcia

 

                                                 Názov témy

Počet hodín

    1.

Učenie

Podstatné mená

6

    2.

Voľný čas, koníčky

Prídavné mená

7

    3.

Denný program

Zámená

6

    4.

Móda, nákupy

Číslovky

6

    5.

Sviatky, hudba

Slovesá

7

    6.

Vzťahy medzi ľuďmi

Slovesá

6

    7.

Šport

Slovesá

6

    8.

Zvieratá

Slovesá

6

    9.

Testovanie

4

Spolu

 

54

Študijná literatúra:

Justová, H.: Wir üben deutsche Grammatik

Fischer-Mitziviris,A., Janke-Papanikolaou, S.: So geht´s

 

Názov vzdelávacej aktivity:

príprava  žiakov ZŠ do triedy KMK

s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka  II. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný

Cieľ vzdelávacej aktivity:

-          umožniť žiakom 9.ročníka doplniť a prehĺbiť si vedomosti získané na ZŠ

-          zopakovať, precvičiť a upevniť gramatické učivo

-          viac precvičiť náročnejšie gramatické javy /konjunktívy, vzťažné vety,

trpný rod, slovesné väzby/

-          naučiť žiakov pracovať s rôznymi typmi úloh: počúvanie s porozumením,

čítanie s porozumením, práca s lexikou, gramatické testy

-          zvládnuť formy písomného prejavu /úvaha, esej, opis, žiadosť, a pod./

-          zopakovať a rozšíriť slovnú zásobu k jednotlivým konverzačným témam

-          dokázať opísať svoje pocity, túžby, zážitky a udalosti všedného dňa

-          rozšíriť a upevniť vedomosti z reálií nemecky hovoriacich krajín

-          naučiť žiakov vedieť zostaviť jasný, podrobný text na široký okruh tém,

uviesť výhody a nevýhody rôznych možností

-          výberom pestrých metód a foriem vyučovania motivovať žiakov ZŠ

pre štúdium nemeckého jazyka a získanie certifikátu KMK

Cieľová skupina:

žiaci 9. ročníka ZŠ so záujmom o štúdium v triede KMK na Gymnáziu,

žiaci ZŠ so záujmom o upevnenie a rozšírenie si svojich vedomostí z nemeckého jazyka

Požadované vstupné vzdelanie:

vedomosti z nemeckého jazyka na úrovni základnej školy, vedomosti získané absolvovaním

prvého kurzu

Profil absolventa:

absolvent kurzu si upevní gramatické javy, rozšíri si slovnú zásobu k  témam, zdokonalí si zručnosti,

rozšíri si svoje vedomosti o reálie Slovenska a nemecky hovoriacich krajín, dokáže

vytvoriť texty k daným témam, naučí sa pracovať s rôznymi typmi úloh

Metódy výučby:

-výučba v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca, ...)

- kurzy budú vedené ako dvojhodinové stretnutia dvakrát v týždni

Forma záverečnej skúšky:

- skúška pozostáva z ústnej a písomnej časti - test

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

54 vyučovacích hodín

Učebný plán:       

 Lekcia

                                                Názov témy

Počet  hodín

 

     1.

Jedlá

Príslovky

6

     2.

Cestovanie, dovolenka

Predložky

6

     3.

Zdravie

Spojky

6

     4.

Vzdelanie

Veta, slovosled

6

     5.

Médiá

Súvetia

7

     6.  

Práca, zamestnanie

Zápor v nemeckej vete

7

     7.

Bývanie, životné prostredie

6

 

Záverečné testovanie: písomná a ústna časť

10

Spolu:

 

54

Študijná literatúra:

Justová, H.: Wir üben deutsche Grammatik

Fischer-Mitziviris,A., Janke-Papanikolaou, S.: So geht´s

 


© Mgr. Alexandra Gubíková a Mgr. Mária Ďuríková PK NEJ