Názov vzdelávacej aktivity:

príprava  na internú časť maturitnej skúšky v nemeckom jazyku  II. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný kurz

Cieľ vzdelávacej aktivity:

- získať zručnosti potrebné na také používanie jazyka, ktoré im umožní uspokojiť ich potreby    

  komunikácie

- schopnosť komunikovať s mládežou z krajín EÚ

- dokázať zreprodukovať, súvisle prezentovať a zhrnúť fakty a argumenty z rôznych hovorených   

  a písaných zdrojov

- dokázať sa spontánne, plynule a presne vyjadrovať v bežných životných situáciách

- dokázať svoje vedomosti využiť v ústnej i písomnej forme

- zvládnuť gramatické javy,  dokázať ich aplikovať v reči

- dokázať viesť dialóg s partnerom, ktorého materským jazykom je nemčina

- vedieť vysvetliť stanovisko k aktuálnym problémom, uviesť výhody a nevýhody rôznych možností,

  aktívne sa podieľať na diskusii, dokázať porovnávať súvislosti 

- rozšíriť vedomostí o reálie Slovenska a nemecky hovoriacich krajín, porovnať života u nás  

  a v krajinách EÚ

Cieľová skupina:

žiaci stredných škôl pripravujúci sa na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka,

žiaci stredných škôl i iní pokročilí v nemeckom jazyku so záujmom o rozšírenie

svojich vedomostí

 Požadované vstupné vzdelanie:

- vedomosti na úrovni A2-B1, absolvovanie aspoň 3 rokov na strednej škole alebo strednom odbornom učilišti

- vedomosti získané absolvovaním prvého kurzu

Profil absolventa:

absolvent kurzu si upevní gramatické javy, rozšíri si slovnú zásobu k maturitným témam, zdokonalí si zručnosti, oboznámi sa s typológiou úloh a s pojmami detailné, selektívne a globálne porozumenie, má zvládnuté formy písomného vyjadrenia, je informovaný o spôsobe opravy a hodnotenia častí textu

Metódy výučby:

Výučba prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých

sociálnych foriem / skupinová práca vo dvojiciach, práca v pléne, s obrazovým materiálom, projektová práca /.

- kurzy budú vedené ako dvojhodinové stretnutia dvakrát týždenne

Forma záverečnej skúšky:

Záverečná skúška bude prevádzaná formou ústneho pohovoru.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

 54 vyučovacích hodín

Učebný plán:

 Lekcia

                                                Téma

 

Počet hodín

     1.

Človek a spoločnosť

     4

     2.

Komunikácia a jej formy

     4

     3.

Masmédiá

     4

     4.

Mládež a jej svet

     4

     5.

Stravovanie

     4

     6.

Voľný čas, záľuby a životný štýl

     4

     7.

Multikultúrna spoločnosť

     4

     8.

Obliekanie a móda

     4

     9.

Kniha – priateľ človeka

     4

    10.

Vzory a ideály

     4

    11.

Krajina, ktorej jazyk sa učím 

     4

    12.

Slovensko - moja vlasť

     6

 

Testovanie

     4

 Spolu

 

    54

 Študijná literatúra:

Hanuliaková, H., Horová I.,Lenčová I.: Nová maturita, nemecký jazyk - interná časť 

Porubská, S., Psicová, K.: Nemčina – cvičebnica

Justová, H.: Wir üben deutsche Grammatik

Časopisy: Spitze

                Freundschaft

 

Názov vzdelávacej aktivity:

Príprava na internú časť maturitnej skúšky v nemeckom jazyku  I. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný kurz

Cieľ vzdelávacej aktivity:

- získať zručnosti potrebné na také používanie jazyka, ktoré im umožní uspokojiť

  ich potreby komunikácie

- schopnosť komunikovať s mládežou z krajín EÚ

- zreprodukovať, súvisle prezentovať a zhrnúť fakty a argumenty z rôznych

  hovorených a písaných zdrojov

- dokázať sa spontánne, plynule a presne vyjadrovať v bežných životných situáciách

- dokázať svoje vedomosti využiť v ústnej i písomnej forme

- zvládnuť gramatické javy, dokázať ich aplikovať v reči

- dokázať viesť dialóg s partnerom, ktorého materským jazykom je nemčina

- vedieť vysvetliť stanovisko k aktuálnym problémom, uviesť výhody a nevýhody rôznych

  možností, aktívne sa podieľať na diskusii, dokázať porovnávať súvislosti 

Cieľová skupina:

žiaci stredných škôl pripravujúci sa na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka, žiaci stredných škôl i iní pokročilí v nemeckom jazyku so záujmom o rozšírenie svojich vedomostí

Požadované vstupné vzdelanie:

vedomosti na úrovni A2-B1, absolvovanie aspoň 3 rokov na strednej škole alebo strednom odbornom učilišti

Profil absolventa:

absolvent kurzu si upevní gramatické javy, rozšíri si slovnú zásobu k maturitným témam, zdokonalí si zručnosti, oboznámi sa s typológiou úloh a s pojmami detailné, selektívne a globálne porozumenie, má zvládnuté formy písomného vyjadrenia, je informovaný o spôsobe opravy a hodnotenia častí textu

Metódy výučby:

Výučba prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem

( skupinová práca vo dvojiciach, práca v pléne, s obrazovým materiálom, projektová práca).

- kurzy budú vedené ako dvojhodinové stretnutia dvakrát týždenne

Forma záverečnej skúšky:

Záverečná skúška bude prevádzaná formou ústneho pohovoru.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

 54 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Lekcia

Téma

Počet hodín
1

 

4
2

 

4
3

 

4

       4

  Bývanie

4

    5

  Obchod, služby

4

    6

   Starostlivosť o zdravie

4

    7

   Cestovanie

4

    8

   Vzdelanie

4

    9

    Povolanie

4

  10

   Vzťahy medzi ľudmi

4

  11

   Človek a príroda

5

  12

   Vedecko-technický rozvoj

 5

  13

   Testovanie

 4

Spolu:

 

54

 Študijná literatúra:

Hanuliaková, H., Horová I.,Lenčová I.: Nová maturita, nemecký jazyk - interná časť 

Porubská, S., Psicová, K.: Nemčina – cvičebnica

Justová, H.: Wir üben deutsche Grammatik

Časopis: Spitze / Freundschaft


© Mgr. Alexandra Gubíková a Mgr. Mária Ďuríková PK NEJ