Názov vzdelávacej aktivity:

PRÍPRAVA  NA EXTERNÚ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY V NEMECKOM JAZYKU I. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný kurz

Cieľ vzdelávacej aktivity:

-          zopakovať, precvičiť a upevniť gramatické učivo

-          rozšíriť slovnú zásobu k stanoveným témam

-          oboznámiť s jednotlivými časťami testu: Sprachbausteine und Wortschatz, Leseverstehen und Hörverstehen, Schreiben

-          zdokonaliť zručnosti potrebné pre úspešné zvládnutie testu

-          naučiť sa pracovať s rôznym typom úloh, napr. s úlohami s voľbou odpovede z viacerých možností, s priraďovacími a doplňovacími úlohami

-          pochopiť a správne používať stratégie globálneho, detailného a selektívneho porozumenia písaného i počutého textu

-          nadobudnúť informácie o oprave a hodnotení testu

Cieľová skupina:

-žiaci stredných škôl pripravujúci sa na maturitnú skúšku, pokročilí, ktorí sa chcú zdokonaliť

Požadované vstupné vzdelanie:

-vedomosti na úrovni A2-B1, absolvovanie aspoň 3 rokov na strednej škole alebo strednom odbornom učilišti

Profil absolventa:

- absolvent kurzu si upevní gramatické javy, rozšíri si slovnú zásobu k prvým deviatim maturitným témam, zdokonalí si zručnosti, oboznámi sa s typológiou úloh a s pojmami detailné, selektívne a globálne porozumenie, je informovaný o spôsobe opravy a hodnotenia častí textu

Metódy výučby:

-výučba v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca, ...)

- kurzy budú vedené ako dvojhodinové stretnutia dvakrát v týždni

Forma záverečnej skúšky:

-test pozostávajúci z 3 častí: 1. Sprachbausteine und Wortschatz/ Gramatika a slovná zásoba

           2. Leseverstehen/ Ćítanie s porozumením

              3. Hörverstehen/ Počúvanie s porozumením

-slovná zásoba v teste sa týka prvých deviatich tém

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

60 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Názvy tém

Počet hodín

Gramatické javy - upevnenie

 27

Maturitné témy – slovná zásoba, čítanie s porozumením,                    

                            počúvanie s porozumením, gramatika (testová forma)

 

 27

Cvičné testovanie

  3

Záverečný test

  3

Spolu

60

Študijná literatúra:

Porubská, Psicová: Nemčina – cvičebnica

Justová, H.: Wir üben deutsche Grammatik

 

Názov vzdelávacej aktivity:

PRÍPRAVA NA EXTERNÚ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY V NEMECKOM JAZYKU II. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný

Cieľ vzdelávacej aktivity:

-          zopakovať gramatické javy z prvej časti kurzu

-          rozširovať slovnú zásobu k ďalším šestnástim témam

-          vedieť sa zorientovať pri písaní testu

-          zdokonaľovať globálne, selektívne a detailné počúvanie a čítanie s porozumením

-          odstraňovať nedostatky a uvedomiť si správny postup

-          poznať spôsob opravy a hodnotenia jednotlivých zručností

-          zmierniť až odstrániť obavy z externej časti maturitnej skúšky vyplývajúcej z možno nedostatočnej informovanosti

-          nadobudnúť istotu a sebavedomie v súvislosti s testom a jeho časťami

-          orientovať sa v gramatických javoch, správne využívať stratégie, slovnú zásobu

Cieľová skupina:

žiaci stredných škôl pripravujúci sa na maturitnú skúšku, pokročilí, ktorí sa chcú zdokonaliť

Požadované vstupné vzdelanie:

vedomosti získané na základe absolvovania prvej časti kurzu „Príprava na externú časť maturitnej skúšky I.“

Profil absolventa:

-          absolvent kurzu sa vie orientovať v gramatických javoch, slovnej zásobe týkajúcej sa všetkých 25 maturitných tém, v pojmoch počúvania a čítania s porozumením, vie správne postupovať pri plnení jednotlivých typov úloh

-          absolventovi sú známe spôsoby opravy a podmienky hodnotenia, zároveň si je istejší v tom, čo ho čaká a externá časť maturitnej skúšky už nie je preňho neznámy pojem

Metódy výučby:

Výučba v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca, ...).

- kurzy budú vedené ako dvojhodinové stretnutia dvakrát v týždni

Forma záverečnej skúšky:

Záverečný test pozostáva z troch častí:

-test pozostávajúci z 3 častí: 1. Sprachbausteine und Wortschatz/ Gramatika a slovná zásoba

          2. Leseverstehen/ Ćítanie s porozumením

              3. Hörverstehen/ Počúvanie s porozumením

Rozsah slovnej zásoby vychádza zo všetkých 25 maturitných tém.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

60 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Názvy tém

Počet hodín

Gramatické javy - opakovanie

4

Maturitné témy – formou testu, časti: gramatika, slovná zásoba, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením

48

Cvičné testovanie

4

Záverečný test

4

Spolu

60

Študijná literatúra:

Porubská, Psicová: Nemčina – cvičebnica

Justová, H.: Wir üben deutsche Grammatik


© Mgr. Alexandra Gubíková a Mgr. Mária Ďuríková PK NEJ