Názov vzdelávacej aktivity:

NEMČINA pre začiatočníkov (od 18 rokov) I. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný

Cieľ vzdelávacej aktivity:

kurz umožní účastníkom:

- získať základné vedomosti a zručnosti z nemeckého jazyka

- zvládnuť základné gramatické javy a používať ich pri tvorení viet, súvetí, kratších textov

- získať slovnú zásobu k témam : zoznámenie sa, rodina, koníčky, oblečenie, na stanici - cestovanie,

  v hoteli

- získať schopnosť viesť kratšie dialógy na horeuvedené témy

- získať schopnosť opísať svoje okolie, príbuzných, zážitky zo života a to ústnou a písomnou formou

- cvičiť a zdokonaliť sa v rôznych aktivitách / čítanie, písanie, posluch , konverzácia/

- pomenovať krajiny, ich obyvateľov v nemeckom jazyku

Cieľová skupina:

žiaci základných škôl, žiaci stredných škôl, dospelí, nezamestnaní, pracujúci v rôznych odvetviach

Požadované vstupné vzdelanie:

jazykové žiadne

Profil absolventa:

absolvent kurzu získa základné komunikatívne schopnosti, základné vedomosti o nemeckej gramatike, dokáže sa vyjadriť k niektorým témam, viesť kratšie dialógy, napísať kratší text k prebraným témam ( list, pozdrav), predstaviť sa, svojich blízkych, svoje okolie; oblečenie; dokáže si objednať hotel, jedlo v reštaurácii, kúpiť si cestovný lístok a pod.

Metódy výučby:

-výučba v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca, ...)

- kurzy budú vedené ako dvojhodinové stretnutia dvakrát v týždni

Forma záverečnej skúšky:

Záverečný test pozostávajúci z písomnej a ústnej časti

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

54 vyučovacích hodín

Učebný plán:

   Lekcia

Téma

Počet hodín

         1.

Predstavujeme sa

9

         2.

Na návšteve

9

         3.

Príprava na cestu

8

         4.

Na stanici

9

         5.

V hoteli

9

        

Záverečné testovanie

10

    Spolu

 

54

Študijná literatúra:

Hanuljaková,H.,Kettnerová,D.,Tesařová, L.:Deutsch eins zwei

Časopis: Freundschaft

 

Názov vzdelávacej aktivity:

NEMČINA pre začiatočníkov (od 18 rokov) II. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný

Cieľ vzdelávacej aktivity:

 kurz umožní účastníkom:

- rozšíriť základné vedomosti a zručnosti z nemeckého jazyka, získané na I. kurze

- rozšíriť vedomosti o nemeckej gramatike, prehĺbiť ich, použiť nové gramatické javy vo vetách

  a v textoch

- rozšíriť slovnú zásobu o témy: v reštaurácii, nákupy, orientácia v meste, naše mesto, kultúra a šport

- získať schopnosť viesť kratšie dialógy na horeuvedené témy

- získať schopnosť opísať svoje okolie, príbuzných, zážitky zo života, a to ústnou a písomnou formou

- cvičiť a zdokonaliť sa v rôznych aktivitách / čítanie, písanie, posluch , konverzácia

- získať základné vedomosti o Nemecku - o Mníchove                                    

Cieľová skupina:

žiaci základných škôl, žiaci stredných škôl, dospelí, nezamestnaní, pracujúci v rôznych odvetviach

Požadované vstupné vzdelanie:

- základné vedomosti, získané na kurze nemeckého jazyka pre začiatočníkov č.1

- základné vedomosti z nemeckého jazyka

Profil absolventa:

- absolvent získa základné komunikatívne schopnosti, základné vedomosti o nemeckej gramatike,

  dokáže sa vyjadriť k témam zo života, viesť kratšie dialógy

- komunikovať ústne i písomne k prebraným témam, vedieť si objednať v reštaurácii, nakúpiť,  

  zorientovať sa v meste, predstaviť svoje mesto, kultúrne i športové možnosti 

Metódy výučby:

-výučba v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca, ...)

- kurzy budú vedené ako dvojhodinové stretnutia dvakrát v týždni

Forma záverečnej skúšky:

Záverečný test pozostávajúci z písomnej a ústnej časti

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

54 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Lekcia

 Téma

Počet hodín

         1.

Opakovanie -

    3  

         2.

V reštaurácii

   8 

         3.

Nákupy

  8

         4.

Orientácia v meste

  8

         5.

Prehliadka mesta

  8

         6. 

Kam večer?

  9

         7.

Testovanie: písomná časť

                                            ústna časť

  4

  6

    Spolu

 

  54 

Študijná literatúra:

Hanuljaková,H.,Kettnerová,D.,Tesařová, L.:Deutsch eins zwei

Časopis: Freundschaft

 

Názov vzdelávacej aktivity:

NEMČINA pre začiatočníkov (od 18 rokov) IIi. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný

Cieľ vzdelávacej aktivity:

 kurz umožní účastníkom:

- rozšíriť základné vedomosti a zručnosti z nemeckého jazyka, získané na II. kurze

- rozšíriť vedomosti o nemeckej gramatike, prehĺbiť ich, použiť nové gramatické javy vo vetách

  a v textoch

- rozšíriť slovnú zásobu o témy: návšteva galérie, kiná, povolania, pozvanie na návštevu, oslava

  narodenín, reklama na pošte, telefonické rozhovory

- získať schopnosť viesť kratšie dialógy na horeuvedené témy

- získať schopnosť opísať svoje okolie, príbuzných, zážitky zo života, a to ústnou a písomnou formou

- cvičiť a zdokonaliť sa v rôznych aktivitách / čítanie, písanie, posluch,  konverzácia              

Cieľová skupina:

žiaci základných škôl, žiaci stredných škôl, dospelí, nezamestnaní, pracujúci v rôznych odvetviach

Požadované vstupné vzdelanie:

- jazykové znalosti získané absolvovaním prvých dvoch častí  kurzu Nemčina pre začiatočníkov

- vedomosti na úrovni základnej školy

Profil absolventa:

absolvent komunikuje na dobrej úrovni na viac ako 15 bežných tém, vie zareagovať na otázky,

poradiť cudzincovi, objednať si v reštaurácii, nakúpiť, opísať bežné situácie, dokáže písomnou

formou vyjadriť svoje názory, opísať mnohé veci, napísať list, pozdrav, žiadosť a pod.

Metódy výučby:

-výučba v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca, ...)

- kurzy budú vedené ako dvojhodinové stretnutia dvakrát v týždni

Forma záverečnej skúšky:

Záverečný test pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

54 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Lekcia Téma Počet hodín
1.

Opakovanie

3

2.

Návšteva galérie, kaviarne, kina

8

3.

Rodina – povolanie – koníčky

9

4.

Pozvanie, reklama

8

5.

Oslavy narodenín, darčeky

8

6.

Telefonické rozhovory

8

 

Záverečné testovanie : písomná časť a ústna časť

10

Spolu:          

54

Študijná literatúra:

Hanuljaková,H.,Kettnerová,D.,Tesařová, L.:Deutsch eins zwei

Časopis: Freundschaft


© Mgr. Alexandra Gubíková a Mgr. Mária Ďuríková PK NEJ