Názov vzdelávacej aktivity:

NEMČINA PRE ZAČIATOČNÍKOV – II. stupeň ZŠ I. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný

Cieľ vzdelávacej aktivity:

- umožniť účastníkom kurzu získať základné vedomosti a zručnosti z nemeckého jazyka

- rozvíjať zručností ( čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie)

- naučiť žiakov reagovať v cudzom jazyku na bežné situácie, viesť krátke dialógy

- viesť žiakov k získavaniu vedomostí z cudzieho jazyka hravou a zábavnou formou

- získať schopnosť opísať seba, rodinu, známych, okolie, byt, detskú izbu, školu, vyučovanie

- získať základné informácie o Nemecku a svojej krajine

- naučiť žiakov kladne i záporne reagovať na dané situácie

Cieľová skupina:

- žiaci 2. stupňa ZŠ

Požadované vstupné vzdelanie:

- žiadne

Profil absolventa:

- absolvent kurzu získa základné komunitatívne schopnosti, zoznámi sa s gramatickými javmi, vie ich použiť pri konverzácii

- absolvent dokáže reagovať v nemeckom jazyku, viesť krátke dialógy na prebrané témy, dokáže opísať svoju rodinu, byt, školu, predstaviť sa v nemeckom jazyku, poprosiť a poďakovať

Metódy výučby:

Výučba  v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca,..).

- kurzy budú vedené ako dvojhodinové stretnutia dvakrát týždenne

Forma záverečnej skúšky:

Záverečný test pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

54 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Názvy tém

Počet hodín

Ja a tí ostatní

7

To sme my

7

Mama, otec, dedko, babka

7

Doma

7

Škola

7

Školské veci

7

Cvičné testovanie

2

Záverečné testovanie: písomná časť a ústna časť

10

Spolu

54

Študijná literatúra:

Gabriele Kopp, Konstance Frölich: Pingpong Neu

 

Názov vzdelávacej aktivity:

NEMČINA PRE ZAČIATOČNÍKOV – II. stupeň ZŠ II. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný

Cieľ vzdelávacej aktivity:

- upevniť a rozšíriť vedomosti z nemeckého jazyka získané na 1. kurze

- rozvíjať zručnosti (čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie)

- naučiť žiakov reagovať v cudzom jazyku na bežné situácie, viesť krátke dialógy

- viesť žiakov k získavaniu vedomostí z cudzieho jazyka hravou a zábavnou formou

- naučiť žiakov kladne i záporne reagovať na dané situácie

- získať schopnosť opísať mladých ľudí, priateľov, svoje koníčky, prázdniny, jedlá, povolania

- získať základné informácie o nemecky hovoriacich krajinách

- schopnosť vyjadriť v cudzom jazyku svoje sny, túžby, želania

Cieľová skupina:

-žiaci 2. stupňa ZŠ so základnými vedomosťami z nemeckého jazyka

-žiaci ZŠ, ktorí absolvovali prvý kurz pre začiatočníkov ZŠ

Požadované vstupné vzdelanie:

- základné vedomosti z nemeckého jazyka na úrovni  kurzu Nemčina pre začiatočníkov – II. st. ZŠ I.

Profil absolventa:

- absolvent kurzu získa základné komunitatívne schopnosti, zoznámi sa s gramatickými javmi, vie ich použiť pri konverzácii

- absolvent dokáže reagovať v nemeckom jazyku, viesť krátke dialógy na prebrané témy, dokáže opísať svoju rodinu, byt, školu, predstaviť sa v nemeckom jazyku, poprosiť a poďakovať

Metódy výučby:

Výučba  v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca,..).

- kurzy budú vedené ako dvojhodinové stretnutia dvakrát týždenne

Forma záverečnej skúšky:

Záverečný test pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

54 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Názvy tém

Počet hodín

Opakovanie

2

Ľudia, ľudia

7

Mladí ľudia

7

Koníčky

7

Čo budeme dnes robiť?

7

Na prázdniny

7

Dobrú chuť

7

Cvičné testovanie

2

Záverečné testy: písomná časť

                            Ústna časť

4

4

Spolu

54

Študijná literatúra:

Gabriele Kopp, Konstance Frölich: Pingpong Neu

 

Názov vzdelávacej aktivity:

NEMČINA PRE ZAČIATOČNÍKOV – II. stupeň ZŠ III. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný

Cieľ vzdelávacej aktivity:

- prehĺbiť a rozšíriť vedomosti z nemeckého jazyka získané v prvých dvoch kurzoch pre začiatočníkov

- rozvíjať zručnosti (čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie)

- naučiť žiakov viesť dialógy, reagovať v nemeckom jazyku, pýtať sa, poprosiť o niečo, objednať si

  jedlo a pod.

- viesť žiakov k prehĺbeniu vedomostí z cudzieho jazyka hravou a zábavnou formou

- získať schopnosť vyjadriť sa k téme: šport, kultúra, hudba, priateľstvo, bývanie, sviatky

- naučiť žiakov vyjadriť v cudzom jazyku svoje sny, túžby, želania a to písomnou i ústnou formou

- aktívne sa podieľať na riešení problémov

- porovnať život v nemecky hovoriacich krajinách a u nás

Cieľová skupina:

- žiaci 2. stupňa ZŠ so základnými vedomosťami z nemeckého jazyka

- žiaci ZŠ, ktorí absolvovali prvé dva kurzy pre začiatočníkov ZŠ

Požadované vstupné vzdelanie:

- základné vedomosti z nemeckého jazyka na úrovni  kurzu Nemčina pre začiatočníkov – II. st. ZŠ II.

 Profil absolventa:

-absolvent kurzu získa základné komunitatívcne schopnosti, zoznámi sa s gramatickými javmi, vie ich použiť pri konverzácii

-absolvent dokáže reagovať v nemeckom jazyku, viesť krátke dialógy na prebrané témy, dokáže opísať svoju rodinu, byt, školu, predstaviť sa v nemeckom jazyku, poprosiť a poďakovať

 Metódy výučby:

Výučba  v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca,..).

- kurzy budú vedené ako dvojhodinové stretnutia dvakrát týždenne

Forma záverečnej skúšky:

Záverečný test pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

54 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Názvy tém

Počet hodín

Opakovanie

2

Šport

7

Ako sa máš

7

Hudba včera a dnes

7

Robíme hudbu

7

Traja priatelia

7

U nás doma

7

Cvičné testovanie

2

Záverečné testy: písomná časť

                            Ústna časť

4

4

Spolu

54

Študijná literatúra:

Gabriele Kopp, Konstance Frölich: Pingpong Neu


© Mgr. Alexandra Gubíková a Mgr. Mária Ďuríková PK NEJ