Názov vzdelávacej aktivity:

Nemčina pre pokročilých (od 18 rokov)  I. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný

Cieľ vzdelávacej aktivity:

- cvičiť a zdokonaľovať všetky štyri zručnosti v cudzom jazyku( počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie)

- doplniť si slovnú zásobu k ďalším témam a vedieť ju vhodne použiť

- vedieť sa primerane vyjadriť k danej téme a zaujať stanovisko k jednotlivým problémom

- doplniť gramatické učivo

- vedieť sa vyjadrovať v rozličných situáciách

- opísať obrázky

Cieľová skupina:

- pokročilí vo veku od 15 rokov: študenti stredných škôl a učilíšť, absolventi stredných škôl a učilíšť,

  nezamestnaní, zamestnanci štátnej správy,

- zamestnanci v školstve a zdravotníctve a iní zamestnanci, ženy po materskej dovolenke,...

Požadované vstupné vzdelanie:

- ukončený kurz Nemčina pre začiatočníkov III.,  prípadne sa učili nemčinu aspoň dva roky a sú približne na úrovni A1

Profil absolventa:

- absolvent vie správne používať gramatické javy, ktoré boli počas kurzu precvičované, napríklad

  vedľajšie vety so spojkou „aby“,  predminulý čas, ...

- absolvent vie opísať vlastnosti ľudí, porovnávať detailne cieľ cesty, dopravné prostriedky

- dokáže opísať ľudské telo, porozprávať o symptómoch chorôb, o starostlivosti o zdravie, o svojom

  povolaní

- absolvent sa adekvátne vyjadruje aj k téme životného prostredia, jeho znečisťovania, ochrany,...

Metódy výučby:

Výučba v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca,..).

- kurzy budú vedené ako dvojhodinové stretnutia dvakrát v týždni

Forma záverečnej skúšky:

Záverečný test pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

54 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Názvy tém

Počet hodín

Opakovanie

3

Vlastnosti človeka. Charakteristika

8

Cestovanie. Správa o ceste

8

Ľudské telo. Zdravie a choroby

8

Práca a povolanie. Hospodárstvo a zahraničný obchod

8

Ochrana životného prostredia. Počasie.

8

Cvičné testovanie

3

Záverečné testovanie

4

Ústna skúška

4

Spolu

54

Študijná literatúra:

Hanuljaková, H. Kettnerová, D. Tesařová, L.: Deutsch eins zwei

 

Názov vzdelávacej aktivity:

Nemčina pre pokročilých (od 18 rokov)  II. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný

Cieľ vzdelávacej aktivity:

- zopakovať už precvičené gramatické učivo

- naučiť sa a precvičiť ďalšie gramatické javy ako napr.: rozvitú prívlastkovú väzbu, správne používať 

  als a wie, podvojné spojky, porušenie vetného rámca,...

- nacvičiť počúvanie  s porozumením pomocou dialógových textov prepojených dejovou líniou

- zvládnuť konverzačné zvraty pre bežnú komunikáciu

- nacvičiť porozumenie

- čítaného textu

- cvičiť výslovnosť

- pomocou cvičení precvičovať slovnú zásobu a gramatiku,ako aj čítanie a počúvanie

Cieľová skupina:

- pokročilý vo veku od 15 rokov: študenti stredných škôl

Požadované vstupné vzdelanie:

- ukončený kurz Nemčina pre pokročilých, prípadne sa aspoň tri roky učiť nemčinu a sú

  približne na úrovni A2

Profil absolventa:

- absolvent vo svojom prejave správne používa nové gramatické javy, vhodne používa konverzačné 

  zvraty pre bežnú komunikáciu, rozumie čítanému i počutému textu, ktorých slovná zásoba sa týka

  nových tém

- absolvent vie reagovať v situácii, keď sedí v reštaurácii, vie rozprávať o pamätihodnostiach,

  dokáže rozprávať o nemecky hovoriacich autoroch a ich tvorbe, prípadne je schopný porozprávať

  o Slovensku a Bratislave

Metódy výučby:

Výučba v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca,..).

- kurzy budú vedené ako dvojhodinové stretnutia dvakrát v týždni

Forma záverečnej skúšky:

Záverečný test pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Po úspešnom zvládnutí celého kurzu dostane každý účastník osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

54 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Názvy tém

Počet hodín

Opakovanie

          3

V reštaurácii

          8

Umenie, literatúra

          8

Pozoruhodnosti

          8

Slovensko- súčasť Európy

          8

Rakúsko na prvý pohľad

          8

Cvičné testovanie

          3

Záverečný test

          4

Ústna skúška

          4

Spolu

        54

 

Študijná literatúra:

Hanuljaková, H. Kettnerová, D. Tesařová, L.: Deutsch eins zwei

 

Názov vzdelávacej aktivity:

Nemčina pre pokročilých (od 18 rokov)  III. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný

Cieľ vzdelávacej aktivity:

-          zopakovať už prebraté gramatické učivo

-          doplniť a precvičiť nové gramatické učivo ako napr. vedľajšie vety „ ohne dass “, „statt dass“, „ohne...zu“, „statt..zu“, zámeno „derselbe “ a pod. .

-          nacvičiť ďalšie konverzačné zvraty

-          diskutovať o rozličných témach

-          vyjadriť sa k reáliám nemecky hovoriacich krajín

-          vedieť porozprávať o Európskej únii

-          ovládať všetky 4 zručnosti v cudzom jazyku (počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie)

Cieľová skupina:

- pokročilý vo veku od 15 rokov: študenti stredných škôl

Požadované vstupné vzdelanie:

 -  ukončený kurz Nemčina pre pokročilých II., príp. sa aspoň 4 roky učili nemčinu a sú približne na úrovni A2 - B1, prípadne B1

Profil absolventa:

-          absolvent ovláda gramatiku na takej úrovni, aby bol schopný maturitnú skúšku nižšej úrovne B1, prípadne vyššej úrovne B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy

-          dokáže rozprávať o reáliách nemecky hovoriacich krajín, napr. o Nemecku, Rakúsku, Viedni, Berlíne, Švajčiarsku, ...

-          rozumie počutému i čítanému textu

-          má zvládnutý písomný prejav napr.: je schopný napísať osobný list, úradný list, list čitateľa, reklamáciu, opis,..

Metódy výučby:

Výučba v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca,..).

- kurzy budú vedené ako dvojhodinové stretnutia dvakrát v týždni

Forma záverečnej skúšky:

Záverečný test pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

54 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Názvy tém

Počet hodín

Opakovanie

3

Viedeň- hlavné mesto

8

Nemecko

8

Berlín

8

Švajčiarsko

8

Európska únia

8

Cvičné testovanie

3

Záverečný test

4

Ústna skúška

4

Spolu

54

Študijná literatúra:

Hanuljaková, H. Kettnerová, D. Tesařová, L.: Deutsch eins zwei

 


© Mgr. Alexandra Gubíková a Mgr. Mária Ďuríková PK NEJ