Názov vzdelávacej aktivity:

NEMČINA PRE POKROČILÝCH– II. stupeň ZŠ I.trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný

Cieľ vzdelávacej aktivity:

- prehĺbiť a rozšíriť vedomosti z nemeckého jazyka získané v prvých dvoch kurzoch pre začiatočníkov

- rozvíjať zručnosti (čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie)

- naučiť žiakov viesť dialógy, reagovať v nemeckom jazyku, pýtať sa, poprosiť o niečo, objednať si

  jedlo a pod.

- viesť žiakov k prehĺbeniu vedomostí z cudzieho jazyka hravou a zábavnou formou

- získať schopnosť vyjadriť sa k téme: šport, kultúra, hudba, priateľstvo, bývanie, sviatky

- naučiť žiakov vyjadriť v cudzom jazyku svoje sny, túžby, želania a to písomnou i ústnou formou

- aktívne sa podieľať na riešení problémov

- porovnať život v nemecky hovoriacich krajinách a u nás

Cieľová skupina:

- žiaci 2. stupňa ZŠ so základnými vedomosťami z nemeckého jazyka

- žiaci ZŠ, ktorí absolvovali prvé tri kurzy pre začiatočníkov ZŠ

Požadované vstupné vzdelanie:

- základné vedomosti z nemeckého jazyka na úrovni kurzu Nemčina pre začiatočníkov – II. st. ZŠ III.

 Profil absolventa:

- absolvent je na dobrej úrovni, čo sa týka vedomostí, je schopný využiť svoje vedomosti a zručnosti, používa ich v písomných a ústnych prejavoch, dokáže viesť dialógy na bežné témy , má dostatočné informácie o Slovensku a nemecky hovoriacich krajinách, vie pracovať s rôznymi typmi úloh.

Metódy výučby:

Výučba  v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca,..).

- kurzy budú vedené ako dvojhodinové stretnutia dvakrát týždenne

Forma záverečnej skúšky:

Záverečný test pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

54 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Názvy tém

Počet hodín

Opakovanie

2

Televízia

7

Móda- móda- móda

7

Názory

7

Cestovanie

7

Cestujeme ďalej

7

Berlín

7

Cvičné testovanie

2

Záverečné testy: písomná časť

                            Ústna časť

4

4

Spolu

54

Študijná literatúra:

Gabriele Kopp, Konstance Frölich: Pingpong Neu

 

Názov vzdelávacej aktivity:

NEMČINA PRE POKROČILÝCH – II. stupeň ZŠ II. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný

Cieľ vzdelávacej aktivity:

- získať zručnosti potrebné na používanie jazyka, ktoré im umožní uspokojiť ich potreby komunikácie

- získať schopnosť dohovoriť sa s mladými ľuďmi aj z iných nemecky hovoriacich krajín

- dokázať sa plynulejšie vyjadrovať v bežných životných situáciách

- prehĺbiť a rozšíriť si slovnú zásobu o témy: domáce zvieratá, životné prostredie, výzor človeka, technika budúcnosti, počítače, masovokomunikačné prostriedky

- zdokonaliť si jazykové znalosti, obohatiť ich o náročnejšie gramatické javy, aké sú trpný rod, podmieňovací spôsob, vedľajšie vety s „um... zu“ a s „zu“, vzťažné vety

- získať zručnosti v oblasti písania (list, korešpondencia, esej, žiadosti, sťažnosti, reklamácie)

- naďalej sa cvičiť v aktivitách: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie

- využiť výdobytky vedy a techniky (mobil, počítače, internet) na kontakt s mladými ľuďmi z celého sveta

Cieľová skupina:

- absolventi prvých štyroch kurzov

- žiaci ZŠ s dobrou znalosťou nemeckého jazyka

Požadované vstupné vzdelanie:

- ovládanie nemeckého jazyka na úrovni kurzu Nemčina pre začiatočníkov – II. st. ZŠ IV.

 Profil absolventa:

-absolvent je na dobrej úrovni, čo sa týka vedomostí, je schopný využiť svoje vedomosti a zručnosti, používa ich v písomných a ústnych prejavoch, dokáže viesť dialógy na bežné témy , má dostatočné informácie o Slovensku a nemecky hovoriacich krajinách, vie pracovať s rôznymi typmi úloh.

-rozšíri si slovnú zásobu o nové, aktuálne témy (počítače, ochrana životného prostredia, veda a technika)

Metódy výučby:

Výučba  v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca,..).

- kurzy budú vedené ako dvojhodinové stretnutia dvakrát týždenne

Forma záverečnej skúšky:

Záverečný test pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

54 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Názvy tém

Počet hodín

Opakovanie

2

Zvieratá

7

Životné prostredie

7

My o sebe

7

Technika je budúcnosť

7

Počítače

7

Pestrý svet médií

7

Cvičné testovanie

2

Záverečné testy: písomná časť

                            Ústna časť

4

4

Spolu

54

 

Študijná literatúra:

Gabriele Kopp, Konstance Frölich: Pingpong Neu

 

Názov vzdelávacej aktivity:

NEMČINA PRE POKROČILÝCH – II. stupeň ZŠ III.trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný

Cieľ vzdelávacej aktivity:

- získať zručnosti potrebné na používanie jazyka, ktoré im umožní uspokojiť ich potreby komunikácie

- získať schopnosť dohovoriť sa s mladými ľuďmi aj z iných nemecky hovoriacich krajín

- dokázať sa plynulejšie vyjadrovať v bežných životných situáciách

- prehĺbiť a rozšíriť si slovnú zásobu o témy: domáce zvieratá, životné prostredie, výzor človeka, technika budúcnosti, počítače, masovokomunikačné prostriedky

- zdokonaliť si jazykové znalosti, obohatiť ich o náročnejšie gramatické javy, aké sú trpný rod, podmieňovací spôsob, vedľajšie vety s „um... zu“ a s „zu“, vzťažné vety

- získať zručnosti v oblasti písania (list, korešpondencia, esej, žiadosti, sťažnosti, reklamácie)

- naďalej sa cvičiť v aktivitách: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie

- využiť výdobytky vedy a techniky (mobil, počítače, internet) na kontakt s mladými ľuďmi z celého sveta

Cieľová skupina:

- absolventi prvých piatich kurzov

- žiaci ZŠ s dobrou znalosťou nemeckého jazyka

Požadované vstupné vzdelanie:

- ovládanie nemeckého jazyka na úrovni kurzu Nemčina pre začiatočníkov – II. st. ZŠ V.

 Profil absolventa:

- absolvent je na dobrej úrovni, čo sa týka vedomostí, je schopný využiť svoje vedomosti a zručnosti, používa ich v písomných a ústnych prejavoch, dokáže viesť dialógy na bežné témy , má dostatočné informácie o Slovensku a nemecky hovoriacich krajinách, vie pracovať s rôznymi typmi úloh.

- rozšíri si slovnú zásobu o nové, aktuálne témy (počítače, ochrana životného prostredia, veda a technika)

Metódy výučby:

Výučba  v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca,..).

- kurzy budú vedené ako dvojhodinové stretnutia dvakrát týždenne

Forma záverečnej skúšky:

Záverečný test pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

54 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Názvy tém

Počet hodín

Opakovanie

2

Pocity, priateľstvo, láska

7

Milá rodina

7

Sviatky

7

Bývanie

7

Vzdelanie a práca

7

Učenie dnes

7

Cvičné testovanie

2

Záverečné testy: písomná časť

                            ústna časť

4

4

Spolu

54

Študijná literatúra:

Gabriele Kopp, Konstance Frölich: Pingpong Neu

 


© Mgr. Alexandra Gubíková a Mgr. Mária Ďuríková PK NEJ