Názov vzdelávacej aktivity:

NEMČINA HROU PRE DETI – PRVÝ KONTAKT  I. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný kurz

Cieľ vzdelávacej aktivity:

-          správne vyslovovať

-          osvojiť si hravou formou slovnú zásobu

-          samostatne, primerane veku komunikovať

-          klásť jednoduché otázky a jednoducho odpovedať

-          motivovať formou hry

-          mať radosť z učenia

-          naučiť sa pracovať v skupinách

Cieľová skupina:

-          deti vo veku 6 až 8 rokov

Požadované vstupné vzdelanie:

-          znalosť latinky, žiadna znalosť nemčiny

Profil absolventa:

-          absolvent sa vie pozdraviť, rozlúčiť, vymenovať farby, vie sa predstaviť, opísať predmety v školskej taške

-          absolvent je schopný opísať činnosti v škole, pozná rôzne hry, vymenuje zvieratá, opisuje osoby, pomenúva časti hlavy

-          vedie jednoduché dialógy

Metódy výučby:

- výučba v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca, ...)

- kurzy budú vedené ako hodinové stretnutia trikrát týždenne /

počet hodín v týždni sa dá upraviť formou dohody smerom dole, t. z. na 2 vyučovacie hodiny

Forma záverečnej skúšky:

- ústny pohovor – pri hre

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

54 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Názvy tém

Počet hodín

Ja

4

Farby

5

Kto je to?

5

V mojej školskej taške

7

V škole

6

Hranie sa

6

Mačka a myš

4

V cirkuse

7

Moja hlava

6

Ústny pohovor

4

Spolu

54

Študijná literatúra:

Gabriele Kopp, Josef Alberti, Siegfried Büttner:  Tamtam

Názov vzdelávacej aktivity:

NEMČINA HROU PRE DETI – PRVÝ KONTAKT  II. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný kurz

Cieľ vzdelávacej aktivity:

-          zdokonaľovať komunikáciu

-          rozvíjať slovnú zásobu

-          mať radosť z učenia nemčiny

-          učiť sa počas hry

-          rozvíjať schopnosť dramatizovať

-          učiť sa naspamäť piesne, riekanky a týmto si cvičiť pamäť, slovnú zásobu, gramatické štruktúry

-          rozvíjať predstavivosť

Cieľová skupina:

-          deti vo veku 6 až 8 rokov

Požadované vstupné vzdelanie:

     -      vedomosti na úrovni kurzu Nemčina hrou pre deti – prvý kontakt I.

Profil absolventa:

-          absolvent pomenúva predmety, činnosti, vie počítať do 6,  vymenuje hračky, opisuje a pomenúva zvieratá, vymenuje členov rodiny

-          absolvent je schopný pochopiť význam krátkych textov

Metódy výučby:

- výučba v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca, ...)

- kurzy budú vedené ako hodinové stretnutia trikrát týždenne /

počet hodín v týždni sa dá upraviť formou dohody smerom dole, t.z. na 2 vyučovacie hodiny

Forma záverečnej skúšky:

- ústny pohovor – pri hre

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

54 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Názvy tém

Počet hodín

Opakovanie

2

Maľujeme

6

Školské potreby

6

Ufo

6

Hráme sa s číslami

6

Hračky

6

V zoo

6

Zajac a jež

6

Moja rodina

6

Ústny pohovor

4

Spolu

54

Študijná literatúra

Gabriele Kopp, Josef Alberti, Siegfried Büttner:  Tamtam

 

Názov vzdelávacej aktivity:

NEMČINA HROU PRE DETI – PRVÝ KONTAKT III. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný kurz

Cieľ vzdelávacej aktivity:

-          rozvíjať predstavivosť pomocou dramatizácie rozprávok

-          viesť k zodpovednosti a k radosti z dosiahnutých výsledkov

-          jednoducho, samostatne rozprávať s využitím starej i novej  slovnej zásoby

-          nenásilnou formou si osvojovať základné gramatické javy a správne ich požívať vo svojom ústnom i písomnom prejave

-          napísať krátky text k jednotlivým témam

Cieľová skupina:

-          deti vo veku 6 až 8 rokov

Požadované vstupné vzdelanie:

     -      vedomosti na úrovni kurzu Nemčina hrou pre deti – prvý kontakt II., prípadne vedomosti získané na základe knihy Tamtam

Profil absolventa:

-          absolvent vyjadruje svoje želania, pomenúva a opisuje časti tela, predmety v triede

-          absolvent pozná množstvo ďalších hier, opisuje zvieratá, hovorí primerane veku o detských televíznych programoch a kreslených rozprávkach

-          absolvent vie jednoducho porozprávať krátky príbeh

Metódy výučby:

- výučba v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca, ...)

- kurzy budú vedené ako hodinové stretnutia trikrát týždenne /

počet hodín v týždni sa dá upraviť formou dohody smerom dole, t. z. na 2 vyučovacie hodiny

Forma záverečnej skúšky:

- ústny pohovor – pri hre

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

54 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Názvy tém

Počet hodín

Opakovanie

2

Oslavujeme

6

Klauni

6

Moji priatelia a ja

6

Moja trieda

6

Čo robíš rád?

6

Zvieratá tvoria hudbu

6

Čo bude v televízii?

6

Kasper, Felix a Xylofon

6

Ústny pohovor

4

Spolu

54

Študijná literatúra:

Gabriele Kopp, Josef Alberti, Siegfried Büttner:  Tamtam


© Mgr. Alexandra Gubíková a Mgr. Mária Ďuríková PK NEJ