Názov vzdelávacej aktivity:

Nemčina pre deti         I. (trimester)

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný

Cieľ vzdelávacej aktivity:

-          rozvíjať predstavivosť

-          učiť sa správne vyslovovať

-          komunikovať s použitím jednoduchých prostriedkov

-          jednoducho a stručne opísať obrázok

-          osvojovať si slovnú zásobu

-          naučiť sa pracovať v skupinách

-          samostatnosť žiakov v komunikácii

-          motivovať formou hry

-          mať radosť z učenia nemčiny

-          porozumieť počutému textu

Cieľová skupina:

      - deti vo veku 7-10 rokov

Požadované vstupné vzdelanie:

 - znalosť latinského písma, prípadne absolvovanie kurzov Nemčina hrou pre deti – prvý kontakt I.-IV.

Profil absolventa:

-          absolvent je schopný jednoducho komunikovať, ovláda rozličné rýmy, piesne, riekanky a pod.

-          absolvent sa vie pozdraviť, predstaviť sa, rozlúčiť sa, vie počítať do 20, je schopný pomenovať predmety, činnosti, farby, školské potreby, stručne rozprávať o rodine

-          absolvent vie pomenovať časti tela

-          tvorí jednoduché dialógy

-          pozná už pojmy jesť, piť, hlad, smäd

Metódy výučby:

Výučba v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca,..).

- kurz bude vedený ako hodinové stretnutia trikrát týždenne /

počet hodín v týždni sa dá upraviť formou dohody smerom dole, t.z. na 2 vyučovacie hodiny

Forma záverečnej skúšky:

Záverečný test pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

48 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Názvy tém

Počet hodín

Ja a ty

10

Poď, ideme domov

10

Škola, škola, škola

10

O je, o je, tak to bolí

10

Zhrnutie

4

Záverečný test

1

Ústna skúška

3

Spolu

48

Študijná literatúra:

Siegfried Brittner, Gabriele Kopp, Josef Alberti : Tamburin 1

 

Názov vzdelávacej aktivity:

Nemčina pre deti     II. (trimester)

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný a dištančný kurz

Cieľ vzdelávacej aktivity:

- správne vyslovovať

- viesť dialóg

- pracovať v skupinách

- počas hry zabudnúť na to, že sa učí

- rozumieť počutému a čítanému textu

- učiť sa  komunikovať jednoducho pomocou rýmov, piesní, rytmických  textov                                          

- porozumieť počutému textu

- komunikovať s použitím jednoduchých prostriedkov

- jednoducho a stručne opísať obrázok

- osvojovať si slovnú zásobu

Cieľová skupina:

- deti vo veku 7 až 10 rokov

Požadované vstupné vzdelanie:

- aspoň malé základy nemčiny, prípadne absolvovanie kurzu Nemčina pre deti I.

Profil absolventa:

- absolvent komunikuje jednoduchou formou, ovláda rozličné piesne, riekanky, hry

- absolvent opíše oblečenie, pozná pokyny na oblečenie, vyzlečenie a pod.; vymenuje vlastnosti osôb, vie jednoducho opísať predmety a činnosti; vymenuje zvieratá

- absolvent dokáže jednoducho porozprávať rozprávku, porozprávať o ročných obdobiach a sviatkoch

Metódy výučby:

Výučba v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca,..).

- kurz bude vedený ako hodinové stretnutia trikrát týždenne /

počet hodín v týždni sa dá upraviť formou dohody smerom dole, t.z. na 2 vyučovacie hodiny

 

Forma záverečnej skúšky:

Záverečný test pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

48 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Názvy tém

Počet hodín

Opakovanie

4

Obliekanie

9

Môj a tvoj

10

Vlk a bosorka

9

Ročné obdobia a sviatky

8

Zhrnutie

4

Záverečný test

1

Ústna skúška  

3

Spolu

48

Študijná literatúra:

Siegfried Brittner, Gabriele Kopp, Josef Alberti : Tamburin 1

 

Názov vzdelávacej aktivity:

Nemčina pre deti               III. (trimester)

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný kurz

Cieľ vzdelávacej aktivity:

- rozvíjať zručnosti (počúvanie, ćítanie, písanie, hovorenie)

- osvojovať si nenásilnou formou gramatické javy a správne ich pouźívať na svojom písomnom

 i ústnom prejave     

- rozvíjať predstavivosť pomocou dramatizácie rozprávok

- viesť k zodpovednosti a k radosti z dosiahnutých výsledkov

- rozvíjať schopnosť prezentovať sa

- porozumieť počutému textu

- komunikovať s použitím jednoduchých prostriedkov

- jednoducho a stručne opísať obrázok

- osvojovať si slovnú zásobu

Cieľová skupina:

-deti vo veku 7-10 rokov

Požadované vstupné vzdelanie:

-vedomosti na základe učebnice Tamburin 1, prípadne absolvovanie kurzu Nemčina pre deti 2

Profil absolventa:

-absolvent tohto kurzu pozná časové údaje, dni v týždni, vie počítať do 100, rozprávať o tom, čo robí  

 vo voľnom čase

-absolvent si vie zaželať, čo chce k narodeninám, pozná mesiace, radové číslovky, je schopný opísať

 rozvrh hodín, vyučovacie predmety, ......

Metódy výučby:

Výučba v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca,..).

- kurz bude vedený ako hodinové stretnutia trikrát týždenne /

počet hodín v týždni sa dá upraviť formou dohody smerom dole, t. z. na 2 vyučovacie hodiny

Forma záverečnej skúšky:

Záverečný test pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

48 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Názvy tém

Počet hodín

Opakovanie

2

Prichádza cirkus

10

Slávime narodeniny

10

Škola u nás a inde

10

Blší trh

9

Zhrnutie

3

Záverečný test

1

Ústna skúška

3

Spolu

48

Študijná literatúra:

Siegfried Brittner, Gabriele Kopp, Josef Alberti : Tamburin 2

 

Názov vzdelávacej aktivity:

Nemčina pre deti     IV. (trimester)

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný  kurz

Cieľ vzdelávacej aktivity:

- rozvíjať zručnosti (počúvanie, čítanie, písanie, hovorenie)

- osvojovať si nenásilnou formou gramatické javy a správne ich používať na svojom písomnom

 i ústnom prejave     

- rozvíjať predstavivosť pomocou dramatizácie rozprávok

- viesť k zodpovednosti a k radosti z dosiahnutých výsledkov

- rozvíjať schopnosť prezentovať sa

- porozumieť počutému textu

- komunikovať s použitím jednoduchých prostriedkov

- jednoducho a stručne opísať obrázok

- osvojovať si slovnú zásobu

Cieľová skupina:

-          deti vo veku 7 – 10 rokov

Požadované vstupné vzdelanie:

-          mierne pokročilí

-          absolvovanie kurzu Nemčina pre deti III.

Profil absolventa:

-          absolvent jednoduchou formou rozpráva o starostlivosti o psa, vie vymenovať domáce zvieratá, časti tiel zvierat, vie sa dohovoriť na schôdzke

-          absolvent je schopný vyjadriť súhlas i odmietnutie, porozpráva o tom, čo robí vo svojom voľnom čase s väčšou slovnou zásobou

-          absolvent dokáže opísať počasie, povolanie, získa lepšiu slovnú zásobu k témam ročné obdobia a sviatky

Metódy výučby:

Výučba v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca,..).

- kurz bude vedený ako hodinové stretnutia trikrát týždenne /

počet hodín v týždni sa dá upraviť formou dohody smerom dole, t.z. na 2 vyučovacie hodiny

Forma záverečnej skúšky:

Záverečný test pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

48 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Názvy tém

Počet hodín

Opakovanie

3

Všetky moje zvieratá

10

Moji priatelia a ja

11

Šťastný Janko

10

Ročné obdobia a sviatky

7

Zhrnutie

3

Záverečný test

1

Ústna skúška

3

Spolu

48

Študijná literatúra:

Siegfried Brittner, Gabriele Kopp, Josef Alberti : Tamburin 2

 

Názov vzdelávacej aktivity:

Nemčina pre deti       V. (trimester)

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný kurz

Cieľ vzdelávacej aktivity:

- rozvíjať zručnosti (počúvanie, čítanie, písanie, hovorenie)

- osvojovať si nenásilnou formou gramatické javy a správne ich používať na svojom písomnom

 i ústnom prejave     

- rozvíjať predstavivosť pomocou dramatizácie rozprávok

- viesť k zodpovednosti a k radosti z dosiahnutých výsledkov

- rozvíjať schopnosť prezentovať sa

- porozumieť počutému textu

- komunikovať s použitím jednoduchých prostriedkov

- jednoducho a stručne opísať obrázok

- osvojovať si slovnú zásobu

Cieľová skupina:

Deti vo veku 7-10 rokov

Požadované vstupné vzdelanie:

Vedomosti na základe knihy Tamburin 2, prípadne absolvovanie kurzu Nemčina pre deti IV.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu vie rozprávať o tom, čo robí cez prázdniny, o zvieratách v zoo, vie opísať obrázok, a vymyslieť k nemu krátky príbeh, je schopný opísať osoby, počítať do 1000. Je schopný opísať činnosti na jarmoku, osvojí si názvy miest, rozpráva o pozoruhodnostiach. Orientuje sa v slovnej zásobe týkajúcej sa tém: potraviny, obchod, budovy v meste, orientácia v meste, televízny program, televízne vysielanie.

Metódy výučby:

Výučba v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca,..).

- kurz bude vedený ako hodinové stretnutia trikrát týždenne /

počet hodín v týždni sa dá upraviť formou dohody smerom dole, t. z. na 2 vyučovacie hodiny

Forma záverečnej skúšky:

Záverečný test pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

48 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Názvy tém

Počet hodín

Opakovanie

2

Fantastické dobrodružstvo

10

Jarmok

10

Cesta Nemeckom

10

Televízia

10

Zhrnutie

2

Záverečný test

1

Ústna skúška

3

Spolu

48

Študijná literatúra:

Siegfried Brittner, Gabriele Kopp, Josef Alberti : Tamburin 3

 

Názov vzdelávacej aktivity:

Nemčina pre deti   VI. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný kurz

Cieľ vzdelávacej aktivity:

-dramatizovať text

- rozvíjať zručnosti (počúvanie, čítanie, písanie, hovorenie)

- osvojovať si nenásilnou formou gramatické javy a správne ich používať na svojom písomnom

 i ústnom prejave     

- rozvíjať predstavivosť pomocou dramatizácie rozprávok

- viesť k zodpovednosti a k radosti z dosiahnutých výsledkov

- rozvíjať schopnosť prezentovať sa

- porozumieť počutému textu

- komunikovať s použitím jednoduchých prostriedkov

- jednoducho a stručne opísať obrázok

- osvojovať si slovnú zásobu

Cieľová skupina:

 - deti vo veku 7-10 rokov

Požadované vstupné vzdelanie:

- absolvovanie kurzu Nemčina pre deti 5, prípadne pokročilé vedomosti z nemčiny

Profil absolventa:

- absolvent chápe báseň, vie ju rozobrať, vie dramatizovať text, dokáže hovoriť o medzinárodných jedlách, o zariadení bytu, o ochrane prírody a znečistení prírody, ...

- absolvent je schopný zostaviť fantastické príbehy

Metódy výučby:

Výučba v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca,..).

- kurz bude vedený ako hodinové stretnutia trikrát týždenne /

počet hodín v týždni sa dá upraviť formou dohody smerom dole, t. z. na 2 vyučovacie hodiny

Forma záverečnej skúšky:

Záverečný test pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

48 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Názvy tém

Počet hodín

Opakovanie

3

Deti z celého sveta

11

Detektívi životného prostredia

13

Planetánia

8

Ročné obdobia a sviatky

6

Zhrnutie

3

Záverečný test

1

Ústna skúška 

3

Spolu

48

Študijná literatúra:

Siegfried Brittner, Gabriele Kopp, Josef Alberti : Tamburin 3


© Mgr. Alexandra Gubíková a Mgr. Mária Ďuríková PK NEJ