Názov vzdelávacej aktivity:

intenzívny  kurz  nemčiny (začiatočníci ) I. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný

Cieľ vzdelávacej aktivity:

-          umožniť účastníkom kurzu získať základné znalosti a zručnosti na používanie

      nemeckého jazyka

-          umožniť im vyrovnať sa s potrebami každodenného života v cudzej krajine

-          umožniť im zapojiť sa do pracovného pomeru v nemecky hovoriacich krajinách EU

účastník kurzu získa informácie o dôverne známych veciach

-          účastník kurzu získa schopnosť vysporiadať sa so štandardnými komunikatívnymi

situáciami

-          vedieť vytvoriť jednoduchý súvislý text na bežné témy, opísať zážitky

-          získať schopnosť viesť dialóg s partnerom

-          získať základné poznatky o reáliách nemecky hovoriacich krajín, zdokonaliť zručnosti potrebné pre vypracovanie testov  

 Cieľová skupina:

  - študenti stredných škôl, základných škôl, absolventi stredných škôl, nezamestnaní absol-

    venti stredných škôl, zamestnanci v zdravotníctve, vo firmách, v hoteloch a reštaurá-

    ciách, nezamestnaní so záujmom o prácu v zahraničí

Požadované vstupné vzdelanie:

     absolvovanie základnej školy, prípadne strednej školy

Profil absolventa:

     absolvent kurzu získa základné komunikatívne schopnosti, dokáže sa vyjadrovať

      v nemeckom jazyku o bežných veciach, dokáže napísať krátky text, zvládne základné

      zručnosti písania listov, pozdravov, žiadostí, získa základné poznatky o nemecky

      hovoriacich krajinách.

Metódy výučby:

-výučba v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca, ...)

- kurzy budú vedené ako dvojhodinové stretnutia dvakrát v týždni

Forma záverečnej skúšky:

 - záverečná skúška pozostáva z písomnej časti – test a z ústnej časti

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

80 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Lekcia

Názov témy

Počet hodín

1.

Karin a Conny

10

2.

Jeden deň s Karin

10

3.

Nákupná prechádzka po starom meste

10

4.

Karinin sen o dovolenke

10

5.

V lietadle

10

6.

Príchod Conny

10

7.

Rozlúčka

10

 

Záverečný test

Ústna skúška

4

6

 Spolu

 

80

 

Názov vzdelávacej aktivity:

intenzívny kurz nemčiny  (začiatočníci ) II. trimester

Organizačná forma vzdelávacej aktivity:

prezenčný

Cieľ vzdelávacej aktivity:

-     umožniť účastníkom kurzu získať základné znalosti a zručnosti na používanie

      nemeckého jazyka

-          umožniť im vyrovnať sa s potrebami každodenného života v cudzej krajine

-          umožniť im zapojiť sa do pracovného pomeru v nemecky hovoriacich krajinách EU

účastník kurzu získa informácie o dôverne známych veciach

-          účastník kurzu získa schopnosť vysporiadať sa so štandardnými komunikatívnymi

situáciami

-          vedieť vytvoriť jednoduchý súvislý text na bežné témy, opísať zážitky

-          získať schopnosť viesť dialóg s partnerom

-          získať základné poznatky o reáliách nemecky hovoriacich krajín, zdokonaliť zručnosti potrebné pre vypracovanie testov

Cieľová skupina:

 študenti stredných škôl, základných škôl, absolventi stredných škôl, nezamestnaní absolventi stredných škôl, zamestnanci v zdravotníctve, vo firmách, v hoteloch a reštauráciách, nezamestnaní so záujmom o prácu v zahraničí

Požadované vstupné vzdelanie:

vedomosti získané v kurze Intenzívny kurz nemčiny (začiatočníci I.)

Profil absolventa:

absolvent kurzu získa základné komunikatívne schopnosti, dokáže sa vyjadrovať  v nemeckom jazyku o bežných veciach, dokáže napísať krátky text, zvládne základné zručnosti písania listov, pozdravov, žiadostí, získa základné poznatky o nemecky hovoriacich krajinách

Metódy výučby:

-výučba v tomto kurze prebieha podľa princípov komunikatívnej didaktiky so zohľadnením všetkých sociálnych foriem (skupinová práca, práca v pléne, vo dvojiciach, s obrazovým materiálom, projektová práca, ...)

- kurzy budú vedené ako dvojhodinové stretnutia dvakrát v týždni

Forma záverečnej skúšky:

 skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:

80 vyučovacích hodín

Učebný plán:

Lekcia

Názov témy

Počet hodín

      

Opakovanie prebratého učiva

2

  1.  

Dovolenka na nemocničnom lôžku

9

2.

Späť do Nemecka

8

3.

V kaviarni

9

4.

Na stanici

9

5.

Významné osobnosti nemeckej kultúry, vedy a techniky

9

6.

Rafaela spoznáva Berlín

8

7.

Letná slávnosť v Saarbrückene

8

8.

Všetko jasné

8

 

Záverečný test

4

 

Ústna skúška

6

Spolu

 

80

 

Študijná literatúra:

Hereinová, E., Hochheim, B.: Nemčina pre samoukov  /Deutsch ist einfach  /

Horstmann, G., Kaier, A.: Maturitné témy v nemčine


© Mgr. Alexandra Gubíková a Mgr. Mária Ďuríková PK NEJ